Zgodność
1. Rozpoczynając grę Użytkownik zgadza się z poniższymi stwierdzeniami:

1.1. Przed rozpoczęciem gry Użytkownik zapoznał się z Umową.

1.2. Rozpoczęcie gry oznacza, że Użytkownik zaakceptował wszystkie warunki Umowy, bez żadnych wyjątków lub wtrąceń z jego strony. Korzystanie z gry pod innymi warunkami nie jest dozwolone.

1.3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze stwierdzeniami Umowy lub nie posiada odpowiednich praw, żeby ją zaakceptować, powinien jak najszybciej przestać korzystać z gry.

1.4. Umowa (włączając każdą jej część) może zostać zmieniona przez Administrację bez wcześniejszego informowania użytkowników. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie w momencie jej opublikowania pod poniższym adresem URL: http://mrush.pl/ w przypadku, kiedy w nowej wersji Umowy nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

2. Ogólne warunku korzystania z gry:

2.1. Użytkownikami gry mogą zostać osoby powyżej 14 roku życia.

2.2. Używanie określonych specyfikacji gry jest dozwolone tylko wtedy, gdy Użytkownik dokona rejestracji na stronie gry oraz opłaci poszczególne usługi.

2.3. Płatne usługi oferowane są Użytkownikom, którzy posiadają umowę z jednym z dostawców telekomunikacji mobilnej lub z pośrednikiem (zwane dalej „Operatorem”).

2.4. Lista specyfikacji, których użycie wymaga wcześniejszej rejestracji użytkowników, oraz płatnych usług jest określana w całkowitej dyskrecji Administracji i może różnić się w zależności od czasu.

2.5. Określając dane do identyfikacji powiązane z kontem użytkownika poprzez dokonanie płatności Użytkownik potwierdza, że jest osobą, która zarejestrowała to konto lub osobą działającą w jej imieniu oraz interesie. Doładowanie konta Użytkownika gry jest oparte na danych dostarczonych przez Operatora.

2.6. Niektóre techniczne, organizacyjne, finansowe oraz komercyjne warunki gry, włączając jej funkcjonalność oraz płatne usługi, mogą stać się dostępne dla użytkowników poprzez osobne umiejscowienie na stronie gry.

3. Administracja oferuje zarejestrowanemu Użytkownikowi co następuje:
  • Utworzenie bohatera gry oraz kontrolę nad nim na stronie gry;
  • Użycie technicznych możliwości strony gry w celu wymiany elementów gry z innymi użytkownikami;
  • Użycie technicznych możliwości strony gry w celu wysyłania i otrzymywania wiadomości do/od innych użytkowników gry;
  • Publikowanie i czytanie wiadomości innych użytkowników na forum gry.


4. Akceptując Umowę Użytkownik oświadcza, iż:

4.1. Posiada wszystkie niezbędne prawa i jest uprawniony do zawarcia oraz realizacji Umowy;

4.2. Będzie używał gry wyłącznie w celach określonych poprzez Umowę zgodnie z jej postanowieniami, a także zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa i praktyki;

4.3. Nie będzie zaangażowany w żadne działania, które pozostają w konflikcie lub utrudniają działanie gry (lub utrudniają pracę powiązanego sprzętu komputerowego, sieci lub oprogramowania, które uruchamia grę);

4.4. Korzystanie z gry do konkretnych celów nie narusza własności i / lub moralnych praw osób trzecich, a także zakazów i ograniczeń nałożonych przez prawo, włączając w to bez ograniczeń prawo autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe, znaków usługowych i pochodzenia nazwy, prawa do wzorów przemysłowych, prawa do wykorzystywania wizerunku osób, żyjących i nieżyjących, itd. Materiały umieszczane przez użytkownika nie zawierają informacji i / lub obrazów naruszających ludzką godność, nawołujących do przemocy, pornografii, narkotyków, nienawiści rasowej lub etnicznej itd. Użytkownik oświadcza, iż uzyskał zgodę od odpowiednich osób do wykorzystania materiałów.

5. Akceptując Umowę Użytkownik rozumie oraz wyraża zgodę na poniższe warunki:

5.1. Gra przeznaczona jest do użytku indywidualnego, rodzinnego, gospodarstwa domowego oraz innych nieprzynoszących korzyści majątkowych potrzeb jednostek. Korzystanie z gry w celach komercyjnych jest niedozwolone.

5.2. Korzystając z gry Użytkownik nie otrzymuje gwarancji, iż spełni ona jego potrzeby, usługi będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów, oczekiwane wyniki zostaną osiągnięte i zostanie zapewniona niezawodność oraz jakość wszelakich produktów oraz to, że informacje i inne treści uzyskane poprzez korzystanie z gry, spotkają się z oczekiwaniami Użytkownika, a wszystkie błędy w oprogramowaniu gry zostaną naprawione.

5.3. W związku z tym, iż gra jest ciągle aktualizowana oraz uzupełniana o nowe funkcjonalności, forma oraz charakter świadczonych usług może ulegać zmianom od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Administracja ma prawo według własnego uznania zakończyć (na stałe lub tymczasowo) świadczenie usług (lub dowolnych funkcji w ramach Usług) wobec danego Użytkownika, lub użytkowników ogólnie, bez wcześniejszego powiadomienia.

5.4. Projekt strony, jego oprogramowanie i pomoc przeznaczone są do dostępu za pośrednictwem terminala mobilnego poprzez usługi radiowe (komórkowe) za pośrednictwem WAP i/lub GPRS. Dostęp do gry z innych urządzeń i/lub protokołów może spowodować nieprawidłowości w grze.

5.5. Administracja nie jest odpowiedzialna za prędkość i jakość przesyłania danych. Wszystkie pytania dotyczące stabilności połączenia, konfiguracji, ustawień, telefonów komórkowych oraz innych podobnych problemów technicznych powinny być adresowane do Operatora.

5.6. Koszt przesyłu danych WAP/GPRS określona jest poprzez umowę z Operatorem. Koszt usług powinien zostać sprawdzony u Operatora. Wszelkie sprawy finansowe związane z płatnościami za przesyłanie danych WAP/GPRS powinny być kierowane do Operatora.

5.7. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie materiały umieszczane na stronie przez użytkowników (zwane dalej „Zawartością”), jak również nie sprawdza zawartości, autentyczności i bezpieczeństwa materiałów, a także ich zgodności z obowiązującym prawem. Użytkownik posiada niezbędne prawa do wielkości użycia materiałów.

5.8. Korzystając z gry Użytkownik może spotkać się z zawartością, która może zawierać informacje uważane za obraźliwe lub obsceniczne, a także naruszające obowiązujące prawo i prawa osób trzecich.

5.9. Całą odpowiedzialność za publikowaną zawartość oraz jej zgodność z przepisami obowiązującego prawa ponosi osoba, która utworzyła tą zawartość i/lub umieściła ją na stronie gry.

5.10. Gra może zawierać odnośniki do innych zasobów, a administracja nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zasobów, za ich zawartość, materiały reklamowe, ani za jakiekolwiek skutki wynikające z wykorzystania tych zasobów lub treści reklamowych.

5.11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i/lub obowiązującego prawa, oraz za wszelkie konsekwencje naruszeń (w tym wszelkie straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez właściciela gry lub osoby trzecie).

5.12. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia jakiejkolwiek zawartości ze strony, lub tymczasowego ograniczenia dostępu do nich bez wcześniejszych wyjaśnień.

5.13. W przypadku powtarzających się naruszeń warunków niniejszej umowy Umowy i/lub przepisów prawa, administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w całości lub w niektórych z jego usług (blogi, strona, serwer plików itd.).

5.14. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia zasad własności i/lub moralnych praw osób trzecich, a także zakazów lub ograniczeń legislacyjnych, Użytkownik powinien w pełni zrekompensować straty Administracji.

5.15. Administracja uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z naruszeniami, których dopuścił się Użytkownik, a także spowodowania szkód i strat w powyższych okolicznościach.

5.16. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność Administracji jest ograniczona do 30 (trzydziestu) USD i jest przypisana do niej w przypadku błędu w działaniach.

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywania wiadomości E-mail i SMS od strony (zwane dalej: „Powiadomienia”) dotyczących istotnych zdarzeń z jej zasobów informacji w systemie, przy zachowaniu następujących warunków:

6.1. Administracja wyraża zgodę na użycie Powiadomień w celu informowania wyłącznie o możliwościach systemu i/lub zmianach w jego zasobach informacji.

6.2. Administracja nie zamierza wykorzystywać Powiadomień w celach wysyłania przekazów reklamowych od osób trzecich.

6.3. Administracja umożliwia Użytkownikowi dostosowania częstotliwości i przyczyn otrzymywania Powiadomień, a nawet całkowitego zrezygnowania z ich otrzymywania.

7. Od momentu rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie, wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie jego danych osobowych.

8. Inne warunki:

8.1. Do warunków Umowy oraz relacji między stronami stosuje się prawo Federacji Rosyjskiej.

8.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy oraz w związku z nią będą rozstrzygane przez sądy rosyjskie, zgodnie z ogólnymi zasadami jurysdykcji.

8.3. Uznanie przez sąd jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nieważne lub wykonalne nie powoduje unieważnienia innych postanowień Umowy.

8.4. Niniejszy dokument stanowi całość porozumienia między stronami od chwili jego zaakceptowania przez Użytkownika zgodnie z art. 1 niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub dorozumiane umowy.
Powrót
Strona główna
0.005 sek, 21:47:22
Overmobile © 2024, 16+
Inne gry